IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Jusufović & Partners > Vesti > IZMENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

REZERVISANI SOPSTVENI UDEO I FINANSIJSKI INSTRUMENT – PRAVO NA STICANJE UDELA

Izmene i dopune Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018 i 91/2019) usvojene su 23. decembra 2019. godine u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Cilj Izmena i dopuna ovog Zakona predstavlja pronalaženje modela nagrađivanja zaposlenih, menadžera i potencijalnih investitora u okviru poslovanja društava sa ograničenom odgovornošću. Zakonodavac je izmenama nastojao da nove institute približi onim institutima već ustanovljenim u razvijenim tržišnim ekonomijama. Takođe, ove izmene i dopune predstavljaju još jedan vid podrške sektoru informacionih tehnologija, koji beleži najveći godišnji rast u Srbiji, kako bi se stimulisale firme u početnoj fazi poslovanja kada, raspolažući ograničenim sredstvima, nisu u mogućnosti da kvalitetne zaposlene plate u skladu sa njihovim doprinosom razvoju privrednog društva.

S tim u vezi, uvođenje instituta Rezervisanog sopstvenog udela i sa njim povezanog finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela, predstavlja opciju za zaposlene kako bi, sticanjem udela u privrednom društvu po unapred određenoj ceni, uzeli učešće u upravljanju društvom i raspodeli eventualne dobiti.

Rezervisani sopstveni udeo

Uvođenje ovog instituta predstavlja najbitniju novinu. Pod rezervisanim sopstvenim udelom se podrazumeva udeo koji društvo besteretno stiče od člana društva radi emitovanja finansijskog instrumenta – prava na sticanje udela. U skladu sa tim, rezervisani sopstveni udeo ne može se založiti, niti se njime može raspolagati.

Predmet rezervisanih sopstvenih udela može biti samo udeo koji je u celosti uplaćen, odnosno unet i može se steći samo od člana društva koji je glasao za odluku o sticanju rezervisanog sopstvenog udela. Procenat učešća svih rezervisanih sopstvenih udela u osnovnom kapitalu društva može maksimalno iznositi 40%, a društvo može imati više rezervisanih sopstvenih udela.

Odluku o sticanju rezervisanog sopstvenog udela donosi skupština društva i to većinom definisanom u članu 211. Zakona. Ovaj udeo ne daje pravo na učešće u dobiti, i društvo po osnovu rezervisanih sopstvenih udela nema pravo glasa.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela

Predlagač Izmena i dopuna Zakona u pravni život uvodi novi finansijski instrument – pravo na sticanje udela koje izdaje društvo sa ograničenom odgovornošću.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela registruje se u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti, a pravilima ovog Registra biće propisan i sam postupak neophodan za sprovođenje upisa i ispisa ovog finansijskog instrumenta. O tome da li će i koliko ovakvih instrumenata biti emitovano odluku u skladu sa Zakonom o privrednim društvima donosi skupština društva.

Nako toga se između društva i zaposlenog/investitora/konsultanta zaključuje ugovor, na osnovu koga zaposleni stiče finansijski instrument – pravo na sticanje udela. Tako zaposleni može steći udeo u društvu danom dospeća finansijskog instrumenta, po unapred određenoj ceni. Ovim pravom se ne može raspolagati. Ukoliko zaposleni izvrši uplatu ugovorene cene o roku dospeća finansijskog instrumenta i ispuni sve ostale obaveze predviđene odlukom društva i ugovorom, upisuje se u APR, kao član društva sa predviđenim procentom udela.

U članu 159g propisana je i obavezna sadržina odluke o emisiji ovog finansijskog instrumenta, dok je u članu 159d propisano da se ovaj finansijski instrument može poništiti u slučaju da imalac prava nije izvršio svoju obavezu ili u drugim slučajevima predviđenim u odluci o emisiji.

Važno je naglasiti za slučaj da iz rezervisanog sopstvenog udela nije izdat nijedan finansijski instrument, društvo može ili doneti odluku o podeli tog rezervisanog udela na više novih rezervisanih sopstvenih udela ili doneti odluku o poništaju tog rezervisanog udela (kom prilikom je društvo u obavezi da sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala – najviše do minimuma propisanog Zakonom).

Sudska zaštita

Odredbama člana 159ž propisan je način sudske zaštite u slučaju da društvo nije izvršilo registraciju sticanja udela na osnovu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela u roku od 60 dana o dana isteka roka za isplatu cene, zatim, u slučaju da smrti imaoca prava na finansijskom instrumentu, kao i u slučaju neosnovanog poništenja sopstvenog udela pre dana dospeća finansijskog instrumenta.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela prestaje da postoji na dan brisanja društva iz registra usled okončanja postupka prinudne likvidacije, a imalac instrumenta postaje poverilac društva iz registra.

Osim uvođenja ovih novih instituta, Izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima povećan je procenat sopstvenih akcija koje akcionarsko društvo može raspodeliti članovima uprave i zaposlenima u društvu sa 3% na 5%.

Članovi Zakona koji regulišu rezervisani sopstveni udeo stupaju na snagu 01. aprila 2020. godine, a da li će instituti koji su uvedeni izmenama i dopunama zaživeti i u kojoj meri, kao što su postali deo privrednog života razvijenih tržišnih ekonomija, ostaje da se vidi.

Više informacija u linku ispod:

http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/zakoni/2019/2816-19.pdf