IZMENE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

Jusufović & Partners > Vesti > IZMENE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

IZMENE ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU STRANACA

 

Zakon o zapošljavanju stranaca usvojen je krajem 2014. godine, a najnovije izmene istog, objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 62/23, koje će početi da se primenjuju dana 01.02.2024. godine, stvorile su efikasniji zakonodavni okvir za sprovođenje postupka zapošljavanje stranaca u Republici Srbiji.

Izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca, između ostalog, uređena su i pojedina pitanja koja smatramo naročito značajnim i kojima ćemo posebnu pažnju posvetiti u nastavku ovog teksta.

 

REZIME

U novom sistemu zapošljavanja stranaca najvažnija izmena uvođenje jedinstvenog postupka koji zamenjuje pribavljanje odobrenja privremenog boravka i radne dozvole u odvojenim postupcima, izdavanjem jedinstvene dozvole za strance, koju izdaje nadležni organ u skladu sa propisima.

Promene koje će biti uvedene novim Zakonom odnose se i na to da za vreme važenja jedinstvene dozvole stranac, odnosno poslodavac u ime stranca ili pravno ili fizičko lice ovlašćeno od strane stranca ili poslodavca, može podneti zahtev za promenu osnova rada, promenu poslodavca ili za zapošljavanje kod dva ili više poslodavca, elektronskim putem, preko Jedinstvenog web portala.

Dosadašnja praksa otvorila je pojedina pitanja i ukazala na potrebu da se Zakon iz 2014. godine unapredi, odnosno da se izvrši preciziranje pojedinih odredbi Zakona o zapošljavanju stranaca, u cilju pojednostavljenja postupaka izdavanja dozvola za rad i jednostavnije i lakše primene propisa u praksi.

Predloženim zakonskim rešenjima, vrši se dalje pojednostavljenje postupka kojim strancu omogućava zapošljavanje u Republici Srbiji, odnosno povećava se efikasnost ovog postupka, tako da će na brži i jednostavniji način pribavljati potrebnu dozvolu, a stranac će u veoma kratkom roku, moći da bude radno angažovan.

 

Jedinstvena dozvola

Značajna novina koja će biti uvedena je jedinstveni postupak koji za rezultat ima izdavanje jedinstvene dozvole (za privremeni boravak i rad u Republici Srbiji), koja zamenjuje pribavljanje dozvole za privremeni boravak u Republici Srbiji i radne dozvole, u odvojenim postupcima, budući da je nadležnost za postupanje u ovoj oblasti podeljena, te je za regulisanje boravka stranca nadležno Ministarstvo unutrašnjih poslova – Uprava za strance, dok je za izdavanje dozvole za rad nadležna Nacionalna služba za zapošljavanje.

Najnovijim izmenama Zakona, zahtev za izdavanje, odnosno produženje jedinstvene dozvole stranac, poslodavac u ime stranca, odnosno lice koje oni ovlaste, podnosi elektronski, putem jedinstvenog web portala. Nacionalna služba za zapošljavanje u postupku izdavanja jedinstvene dozvole vrši procenu ispunjenosti uslova, koja te poslove obavlja kao poverene. Dokaze neophodne za procenu ispunjenosti uslova za izdavanje jedinstvene dozvole, podnosilac zahteva za izdavanje jedinstvene dozvole podnosi elektronski, takođe putem pomenutog jedinstvenog web portala, u okviru usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancu, na način i u skladu sa uputstvom za korišćenje usluge namenjene za izdavanje jedinstvene dozvole strancu.

Dozvola za privremeni boravak, odnosno jedinstvena dozvola izdavaće se u obliku kartice, na obrascu na kom su personalizovani podaci o vrsti dozvole (Biometrijski personalizovani dokument) sa svim potrebnim podacima (fotografija, otisak prsta, potpis).

 

Izmene već izdate Jedinstvene dozvole

Najnovijim izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca olakšan je i postupak promene poslodavca ili osnova rada iz već izdate jedinstvene dozvole, a tokom trajanja iste.

Naime, novo zakonsko rešenje predviđa lakši način promene gore navedenih podataka, tako što od 1. februara 2024. godine, podnosilac ima mogućnost da putem jedinstvenog web portala, radi promene poslodavca ili radi zasnivanja radnog odnosa kod dva ili više poslodavaca ili radi promene osnova rada, podnese zahtev za promenu pomenutih podataka direktno Nacionalnoj službi za zapošljavanje, koja o zahtevu mora da odluči u roku od 10 dana od dana prijema urednog zahteva i saglasnost dostavlja podnosiocu zahteva, preko Jedinstvenog portala. Stranac može promeniti osnov rada, poslodavca ili se zaposliti kod dva ili više poslodavaca, po dobijanju navedene saglasnosti.

Pravo na rad bez izdate jedinstvene dozvole

Izmenama zakona jasno je utvrđeno da određene kategorije stranaca mogu obavljati rad u Srbiji i bez jedinstvene radne dozvole.

Ovo uključuje kategorije stranaca koji već imaju odobren privremeni boravak, po nekom od zakonom propisanih osnova, bez radne dozvole.

Pravo na rad u Republici Srbiji, bez izdate jedinstvene dozvole ostvaruje i stranac:

1) kome je odobreno stalno nastanjenje, u skladu sa zakonom;

2) kome je odobren azil ili privremena zaštita;

3) koji je tražilac azila, i kom u periodu od šest meseci nakon podnošenja zahteva za azil odluka po tom zahtevu nije doneta bez njegove krivice;

4) koji ima pravo na privilegije i imunitete u skladu sa potvrđenim međunarodnim ugovorima;

5) koji je član porodice člana diplomatsko konzularnog predstavništva sa kojom Republika ima zaključen bilateralni sporazum kojim se licu omogućava obavljanje plaćene delatnosti u Republici;

6) koji je član posade stranog broda, odnosno vazduhoplova, ili obavlja poslove u drumskom ili železničkom saobraćaju i zaposlen je kod stranog poslodavca;

7) koji je član spasilačke jedinice koja pruža pomoć prilikom otklanjanja posledica nesrećnih slučajeva i prirodnih katastrofa, kao i slučajeva humanitarne pomoći;

8) koji na osnovu ugovora zaključenih između organa nadležnih za poslove odbrane ili unutrašnje poslove obavlja poslove od interesa za Republiku Srbiju ili za potrebe odbrane ili bezbednosti zemlje ili se usavršava u ovim oblastima.

Takođe, stranac čiji boravak u Republici Srbiji ne traje duže od 90 dana u periodu od 180 dana računajući od dana prvog ulaska, odnosno duže od propisanog perioda boravka u skladu međunarodnim ugovorom, ostvaruje pravo na rad u Republici Srbiji u navedenom periodu bez izdate jedinstvene dozvole i to stranac koji:

1) je vlasnik, osnivač, zastupnik ili član pravnog lica koji je registrovan u Republici, a koji nije u radnom odnosu u tom pravnom licu;

2) boravi radi uspostavljanja poslovnih kontakata ili prisustvovanja sastancima i koji bez ostvarivanja prihoda u Republici obavlja druge poslovne aktivnosti koje se odnose na pripremu stranog poslodavca da uspostavi prisustvo i otpočne sa radom u Republici Srbiji;

3) je predavač ili istraživač koji učestvuje u organizovanim profesionalnim skupovima ili istraživačkim projektima ili obavlja rad u cilju predstavljanja ili sprovođenja različitih naučnih i tehničkih dostignuća, kao i njegovo prateće osoblje;

4) obavlja privremene obrazovne, sportske, umetničke, kulturne i druge slične aktivnosti ili u Republici Srbiji boravi na naučnom, umetničkom, kulturnom ili sportskom događaju u organizaciji ovlašćenih organizacija, državnih organa ili organa autonomne pokrajine i jedinica lokalne samouprave, kao i prateće organizacijsko i tehničko osoblje;

5) je upućeno lice koje u Republici Srbiji izvodi radove na osnovu ugovora o nabavci robe, nabavci ili zakupu mašina ili opreme njene isporuke, instaliranja, montaže, opravke ili obučavanja za rad na tim mašinama ili opremi;

6) samostalno ili za potrebe stranog poslodavca u Republici boravi radi obavljanja poslova opremanja i izlaganja opreme i eksponata na trgovinskim i drugim sajmovima i izložbama.

 

Jedinstvena dozvola za samozapošljavanje:

Naime, procena za samozapošljavanje vrši se na osnovu ocene ispunjenosti uslova u pogledu odgovarajućih kvalifikacija stranca za obavljanje konkretne delatnosti, odnosno u pogledu strukture lica koja planira da zaposli, odnosno radno angažuje.

Takođe, stranac koji dobije jedinstvenu dozvolu za samozapošljavanje u obavezi je da započne obavljanje delatnosti u roku od 90 dana od dana dobijanja iste.