• Categories:

IMIGRACIONO PRAVO I PRAVA STRANACA

Naš advokatski tim pruža profesionalnu pravnu pomoć svim stranim fizičkim i pravnim licima, kako o pitanjima koja se tiču uslova koje je neophodno da ispuni strano fizičko lice ako namerava da stupi i boravi na teritoriji Republike Srbije, tako i o pitanjima vezanim za osnivanje i poslovanje Ogranaka i Predstavništava stranih privrednih društava na teritoriji Republike Srbije.

 

 • PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI STRANIM FIZIČKIM LICIMA

 

Naš tim advokata sa profesionalnom pažnjom i odgovornošću pruža pravnu pomoć stranim fizičkim licima uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • Postupak prijave dolaska stranih državljana na teritoriju Republike Srbije i dobijanja odobrenja za kratkotrajni boravak,
 • Postupak dobijanja odobrenja za boravak po osnovu vize za duži boravak,
 • Postupak dobijanja odobrenja za privremeni boravak,
 • Postupak dobijanja odobrenja za stalno nastanjenje,
 • Postupak sticanja državljanstva Republike Srbije,
 • Zastupanje stranih fizičkih lica pred svim institucijama Republike Srbije, uključujući organe državne uprave, sudove, osiguravajuća društva,
 • Savetovanje i zastupanje stranih fizičkih lica u postupku osnivanja privrednih društava na teritoriji Republike Srbije i ispitivanja tržišnih uslova i poreskog tretmana koji podrazumeva bavljenje konkretnom delatnošću u Republici Srbiji,
 • Zastupanje stranih fizičkih lica pred svim poslovnim bankama Republike Srbije u postupku otvaranja tekućih računa,
 • Savetovanje i zastupanje u postupku kupovine nekretnina na teritoriji Republike Srbije.

 

 • PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI STRANIM PRAVNIM LICIMA

 

Naš tim advokata sa profesionalnom pažnjom i odgovornošću pruža pravnu pomoć stranim privrednim subjektima uključujući, ali ne ograničavajući se na:

 • Posredovanje i savetovanje stranih pravnih lica u postupku odlučivanja o investiranju na tržištu Republike Srbije, uključujući sveobuhvatnu pravnu analizu tržišnih uslova (Due Diligence),
 • Osnivanje, registraciju i prestanak Ogranka stranog privrednog društva, kao izdvojenog organizacionog dela preko kojeg to društvo obavlja delatnost u Republici Srbiji,
 • Osnivanje, registraciju i prestanak Predstavništva stranog privrednog društva, kao izdvojenog organizacionog dela koji može obavljati prethodne i pripremne radnje u cilju zaključenja pravnog posla tog društva
 • Zastupanje stranih privrednih subjekata (potencijalnih stranih investitora) pred Razvojnom agencijom Srbije, organom Vlade Republike Srbije, kao pouzdanim partnerom kako za domaće, tako i za međunarodne kompanije s jedinstvenim ciljem da izgradi snažnu i održivu ekonomiju i poboljša kvalitet života ljudi u Srbiji.