• Categories:

MEDIJACIJA

Naš tim čine i advokati koji su registrovani posrednici u rešavanju sporova (medijatori).

Medijacija je postupak u kojem strane koje imaju spor oko nekog pravnog pitanja na dobrovoljnoj bazi pokušavaju mirno da reše sporni odnos, a sve uz posredovanje trećeg stručnog lica – medijatora (posrednika).

Medijacija je kao mogućnost predviđena odredbom člana 11. Zakona o parničnom postupku (Sl. glasnik RS“, broj 72/2011, 49/2013-OUS, 74/2013-OUS, 55/2014, 87/2018 i 18/2020“), kojom je propisano: „Sud će da uputi stranke na medijaciju ili na informativno ročište za medijaciju, u skladu sa zakonom, odnosno da ukaže strankama na mogućnost za vansudsko rešavanje spora medijacijom ili na drugi sporazuman način“.

Uvođenje medijacije kao vansudskog posredovanja u rešavanju sporova je samo jedna u nizu izmena koje će biti sprovedene u toku pristupnih pregovora za prijem u članstvo Republike Srbije u EU, u sklopu mera koje su neophodne da bi se rasteretilo preopterećeno domaće pravosuđe.

Prednosti medijacije su brzina, jer za jedan do dva sastanka medijacija, po pravilu, dovodi do rešenja, a sam proces posredovanja daleko je jefitiniji od sudskog postupka.

Advokati medijatori poseduju znanje i iskustvo u oblasti alternativnih načina rešavanja sporova, što se pokazalo i kao izuzetno korisno prilikom pravnog savetovanja i zastupanja klijenata u postupcima medijacije pred drugim medijatorima.