ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

Jusufović & Partners > Vesti > ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STRANCIMA

Izmenama i dopunama Zakona o strancima koji je Narodna skupština Republike Srbije usvojila 25. aprila 2019. godine cilj je digitalizacija i postizanje efikasnijeg rada uprave. Najbitnije promene su:

  1. Uvođenje mogućnosti podnošenja zahteva za odobrenje tj. produženje privremenog boravka elektronskim putem kao i novina objedinjenog zahteva za privremeni boravak i dozvolu za rad, koja se na propisanom obrascu može podneti elektronskim putem iz inostranstva.

  1. Proširenje defininicije uže porodice, gde se sada užom porodicom smatraju: supružnici, vanbračni partneri, njihova deca rođena u braku ili van braka, usvojena deca ili pastorčad do navršenih 18 godina života koja nisu zaključila brak, kao i roditelji, odnosno usvojitelji dece do navršenih 18 godina života, koja nisu zaključila brak.

  1. Uvođenje izdavanja diplomatskih, službenih, konzularnih i servisnih posebnih ličnih karti:
  • Diplomatske – diplomatskom agentu i članovima njegove porodice.
  • Službene – članu administrativno-tehničkog osoblja diplomatske, konzularne ili druge misije i članovima njegove porodice.
  • Konzularne – konzularnom funkcioneru.
  • Servisne – izdaje se strancu koji uživa određen obim privilegija u skladu sa međunarodnim ugovorima.